Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Rezerwuj online

Rezerwuj online

Data

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (a w dalszej kolejności RODO) uprzejmie informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest KWATERY DLA FIRM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej Marcin Bobało Kwatery dla Firm) z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Gen. Romualda Traugutta nr 35 lok. 2, 50-416 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS: 0001009127, NIP: 8992946485, REGON: 52397948200000, kapitał zakładowy 1.000.000,00 zł (słownie: milion zł 00/00) (dalej zwany jako „Wynajmujący” lub „Administrator”). Kontakt z Administratorem możliwy jest pod numerem telefonu 71 382 80 00, pisemnie na wskazany powyżej adres lub mailowo na adres poczty elektronicznej: rezerwacje@kwaterydlafirm.pl. Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych osobowych opierać się będzie na zasadzie dobrowolności. Jednakże odmowa podania danych wiąże się z niemożliwością oferowania usług najmu w lokalach, do których posiada tytuł prawny Wynajmujący.

Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:

  • organizacji pobytu w obiektach, przetwarzanie danych osobowych jest bowiem niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie wybranych obiektów oraz zabezpieczenia mienia za pomocą rejestrowania wizerunku przez monitoring – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W związku z powyższym Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 30 dni zapis jest usuwany. Szczegółowe informacje na temat korzystania przez Administratora z rejestrowania wizerunku przez monitoring znajdują się w poszczególnych obiektach;
  • ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • wysyłania na Państwa adres poczty elektronicznej informacji reklamowych, promocyjnych, handlowych jak również analizy Państwa profilu w celu dostosowania naszych produktów i usług do Państwa preferencji oraz przekazywania Państwu spersonalizowanych ofert, reklam, rabatów i innych usług w Internecie – jeśli wyrażą na to Państwo odrębną zgodę – na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO. Proces profilowania polega na wykorzystaniu Państwa danych osobowych do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, gustów i zainteresowań, lokalizacji bądź przemieszczania się. Profilujemy dla lepszego dostosowania naszych produktów i usług do Państwa potrzeb. W przypadku nieudzielenia zgody nie będą Państwo otrzymywać od Administratora ofert specjalnych i promocji przygotowanych dla Państwa. W dowolnym momencie mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych np. przesyłając maila na adres: rezerwacje@kwaterydlafirm.pl. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wysyłania na Państwa adres poczty elektronicznej powiadomień o opinię po zakończeniu pobytu w lokalu, tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, chcielibyśmy bowiem poznać Państwa opinię na temat naszych usług– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • realizacji obowiązków ustawowych, publicznoprawnych, w tym przede wszystkim podatkowych, tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych uzależniony jest od celu ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane do najdłuższego z następujących terminów: a) na czas pobytu w lokalu, b) do 6 lat ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, c) przez czas wskazany przez przepisy prawa, d) do momentu cofnięcia przez Państwa zgody.

W ramach przetwarzania pozyskane od Państwa dane osobowe będą mogły zostać udostępnione innym podmiotom, a w tym: podmiotom zapewniającym obsługę i bezpieczeństwo stron internetowych, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym obsługę rachunkową, doradcom prawnym, dostawcom serwisów płatności, podmiotom świadczącym usługi zarządzania bazą gości, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom świadczącym usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowe. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że mają Państwo prawo do: żądania od Administratora uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych osobowych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w zakresie danych, których przetwarzanych na podstawie zgody na przetwarzanie danych – art. 6 ust. 1 pkt a) RODO). Przysługuje Państwu także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

Zaufali nam

Masz pytanie? Wyślij wiadomość

Zadzwoń Rezerwuj

Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności