Strona główna » Regulamin

Regulamin

Rezerwuj online

Rezerwuj online

Data

1 Zasady ogólne

 1. Tytuł prawny do Lokalu posiada spółka: Kwatery dla Firm Sp. z o. o. (dawniej Marcin Bobało Kwatery dla Firm) z siedzibą przy ul. Generała Romualda Traugutta 35/2, 50-416 Wrocław, NIP: 8992946485 (a w dalszej kolejności: „Wynajmujący”).
 2. Wynajmowany Lokal rozliczany jest w osobo/dobach lub inny uzgodniony sposób.
 3. Na potrzeby wynajmu doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy o godzinie 10.00 następnego dnia.

2 Rezerwacja

 1. Liczba dni pobytu i osób oraz cena określone są rezerwacji składanej osobiście, telefonicznie lub mailowo.
 2. Ustalona cena odnosi się do okresu, na jaki zadeklarowano pobyt. W sytuacji skrócenia okresu pobytu obowiązują stawki określone w Cenniku, dostępnym na stronie internetowej w zakładce „Cennik”.
 3. W przypadku nieterminowej płatności naliczane będą odsetki w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie (art. 481 § 2[1] k.c.) w skali roku licząc od dnia następującego po terminie płatności do dnia zapłaty.
 4. Informację o przedłużeniu pobytu należy złożyć najpóźniej na tydzień przed upływem pobytu telefonicznie, mailowo lub osobiście. W przypadku niedotrzymania tego terminu, przedłużenie pobytu jest możliwe w zależności od dostępności wolnych miejsc.
 5. W celu zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego, Najemca uiścił kaucję w wysokości wskazanej na Karcie pobytu. Wynajmujący jest uprawniony do dokonania potrąceń z kaucji w celu zaspokojenia roszczeń wynikających z zakwaterowania, w tym kosztów za ewentualne szkody. Nienaruszona część kaucji podlega zwrotowi w wysokości nominalnej po całkowitym rozliczeniu zakwaterowania (w tym uregulowaniu wszelkich zobowiązań Najemcy), na pisemne wezwanie Najemcy z terminem zapłaty nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia Wynajmującemu ww. wezwania, chyba że zostanie ona wykorzystana do zaspokojenia roszczeń Wynajmującego względem Najemcy.
 6. Najemca dokonując rezerwacji zobowiązany jest do uiszczenia zadatku w celu potwierdzenia rezerwacji. Brak zapłaty w wyznaczonym terminie może skutkować anulowaniem rezerwacji. Wpłacony zadatek podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy Najemca powiadomi Wynajmującego o rezygnacji z rezerwacji (w formie pisemnej lub mailowej na adres rezerwacje@kwaterydlafirm.pl) co najmniej na cztery doby przed planowanym przybyciem. Rezygnacja z rezerwacji w późniejszym terminie skutkuje przepadkiem zadatku i/lub kaucji.

3 Korzystanie z lokalu

 1. Najemca ma obowiązek niezwłocznie zapoznać się ze stanem technicznym lokalu jak i jego wyposażeniem. Przejęcie lokalu przez Najemcę oznacza jego akceptację oraz to, że nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu.
 2. Najemca otrzymuje do swej dyspozycji klucz do lokalu, który powinien zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek zapłaty za wymianę zamka. Wysokość opłaty za wymianę zamka wynosi: 250,00 zł.
 3. Palenie papierosów w Lokalu jest zabronione. W częściach wspólnych obowiązuje zakaz spożywania alkoholu. Za nie dostosowanie się do powyższego zakazu Wynajmujący może obciążyć Najemcę karą umowną w wysokości 600 zł za każdy incydent.
 4. W godzinach 22.00 do 6.00 w Lokalu obowiązuje cisza nocna.
 5. Nocowanie w pokojach osób odwiedzających Najemcę jest zabronione, chyba że Najemca uzgodni tę kwestię z Wynajmującym. Również ewentualne wizyty gości należy wcześniej uzgodnić.
 6. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie i/lub w sposób niewłaściwy Wynajmujący ma prawo wypowiedzieć lokal w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat (w tym zadatku i/lub kaucji). W przypadku konieczności wezwania ochrony lub obsługi administracyjnej Wynajmującego Najemca zostanie obciążony kwotą 300zł za każdy incydent.
 7. Najemca zobowiązuje się do unikania negatywnego oddziaływania na inne sąsiadujące lokale, np. przez głośną muzykę, głośne rozmowy, zapachy wykraczające poza granice lokalu.

4 Prawa i obowiązki

 1. Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy Najemcy oraz innych osób wniesione do lokalu, lub pozostawione w innym, przeznaczonym do tego miejscu np. parkingu. Prosimy o niepozostawianie wartościowych przedmiotów/gotówki w obiekcie. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie.
 2. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia lokalu i jego wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada.
 3. Najemca powinien niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o powstaniu lub stwierdzeniu szkody w Lokalu i/lub na posesji.
 4. Wynajmujący ma prawo podczas nieobecności Najemcy wchodzić do wynajętego przez niego Lokalu, w przypadku nie wyrażenia zgody, Wynajmujący zastrzega sobie prawo wejścia do lokalu w szczególnych okolicznościach. W przypadku uzasadnionego podejrzenia Wynajmującego, że została uczyniona szkoda, Najemca jest zobowiązany umożliwić wejście do lokalu w celu sprawdzenia sytuacji.
 5. Jeżeli „osoba reprezentująca firmę” jest podwykonawcą Najemcy, winna ona okazać się stosownym pełnomocnictwem do reprezentowania Najemcy wraz z zakresem tego umocowania, w szczególności do zawierania umów i dokonywania rozliczeń wraz z określeniem odpowiedzialności. „Osoba reprezentująca firmę” ponosi solidarną odpowiedzialność z Najemcą za wszelkie zobowiązania wynikające z zawartej umowy.

5 Wymeldowanie

  1. Doba noclegowa kończy się o godzinie 10.00. Do tego czasu lokal winien być zwolniony, a klucz zwrócony. Niewymeldowanie się do godziny 10.00 lub nie zwrócenie klucza skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną rozpoczętą dobę lecz nie stanowi gwarancji przedłużenia pobytu. W przypadku nie opuszczenia lokalu do godziny 10.00, gdy lokal ten jest zarezerwowany na kolejną dobę przez innych gości, obsługa administracyjna lokalu upoważniona jest do wejścia do lokalu podczas nieobecności najemcy, spakowania jego rzeczy i złożenia w miejscu do tego przeznaczonym.
  2. W chwili zdania kluczy do lokalu, Wynajmujący ma prawo oględzin lokalu i na tej podstawie decyduje o zwrocie kaucji.

Zaufali nam

Masz pytanie? Wyślij wiadomość

Zadzwoń Rezerwuj

Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności